МОЗ: Затверджено стандарт підготовки магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»


Міністерство освіти й науки затвердило стандарт ( https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/11/11/226-Farmatsiya.promyslova.farmatsiya.mahistr-981-04.11.2022.pdf ) вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

Розроблення й ухвалення цього стандарту було тривалим і складним процесом. Так, перша редакція проєкту стандарту була оприлюднена ще у 2017 році. Проте низка суттєвих змін в освітньому законодавстві, зміна назв та кількостей галузей знань і спеціальностей ускладнили процес його затвердження у той період.

Пізніше Міністерство охорони здоров’я докладало зусиль для узгодження всіх позицій та виходу на фінальний варіант проєкту стандарту. Ця робота проводилася передусім на рівні провідних фахівців у галузі фармації – освітян, представників професійних асоціацій та роботодавців, членів Робочої групи МОЗ, Науково-методичної підкомісії 226 «Фармація, промислова фармація» Науково-методичної ради МОН, Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Затверджений стандарт має низку особливостей. Зокрема, передбачені дві спеціалізації: 226.01 «Фармація» та 226.02 «Промислова фармація.

Також підготовка може здійснюватися за очною (денною, вечірньою) та дистанційною формами навчання для всіх спеціалізацій. 

Водночас заочна форма навчання за спеціалізацією «Фармація» дозволяється тільки на основі здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра. Для спеціалізації «Промислова фармація» дозволяється дуальна форма навчання.

Окрім того, для спеціалізації «Фармація» встановлено такі професійні кваліфікації: «фармацевт», «клінічний фармацевт», «фармацевт-косметолог».

Обсяг кредитів європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для здобуття ступеня магістра, становить 300 кредитів для освітньо-професійної програми та 360 кредитів – для освітньо-наукової програми.

Також стандарт містить перелік обов’язкових загальних та спеціальних (спільних, за спеціалізаціями, додатково для освітньо-наукової програми) компетентностей випускника та очікувані результати навчання. 

Передбачено, що атестація випускників здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та захисту кваліфікаційної роботи.

Окрім цього, вимоги до організації освітнього процесу регулюються вимогами щодо особливостей ліцензування освітніх програм для регульованих професій.

Академічними правами випускників є подальше здобуття ступеня доктора філософії та додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, зокрема, для випускників за спеціалізацією «Фармація»: проходження інтернатури та вторинної спеціалізації за фармацевтичними спеціальностями.

Затверджений стандарт вводиться у дію з 2023/2024 навчального року. До того часу всі заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», мають привести свої освітні програми у відповідність до стандарту.
Огигінал новини «МОЗ: Затверджено стандарт підготовки магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7676
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php