Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2019 році за КПКВК 2201040 « Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна
Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2019 році за КПКВК 2201040
25-09-2019

ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА" 2020


Наказ МОН України від 19.04.2019 № 527
"Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 31.01.2019 № 96"Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ВНЗ), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)
Записи - із
First PageFirst PageFirst PageLast Page

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

Вінницький національний технічний університет4 022 248,00
Луцький національний технічний університет982 031,00
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки4 974 880,00
Національна металургійна академія України5 662 000,00
НТУ «Дніпровська політехніка»10 587 703,00
Криворізький національний університет4 139 220,00
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»2 300 000,00
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»10 542 000,00
Дніпровський державний технічний університет600 000,00
Дніпровський національний університет імені Олеся Г ончара17 679 668,00
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна1 395 793,00
Дніпровський державний аграрно-економічний університет4 007 401,00
Донецький національний університет імені Василя Стуса2 926 506,00
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»883 411,00
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м.Маріуполь)4 052 243,00
Донбаська державна машинобудівна академія3 598 035,00
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»328 100,00
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН3 045 476,00
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського300 000,00
Маріупольський державний університет300 000,00
Житомирський державний університет імені Івана Франка300 000,00
Житомирський державний технологічний університет2 853 100,00
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»11 292 575,00
Запорізький національний технічний університет3 220 289,00
Запорізька державна інженерна академія817 000,00
ДВНЗ «Запорізький національний університет»2 934 345,00
Бердянський державний педагогічний університет980 631,00
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького1 464 921,00
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2 052 611,00
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»4 562 286,00
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»300 000,00
Центральноукраїнський національний технічний університет1 445 076,00
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Луганськ)1 371 726,00
ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»500 000,00
Львівський національний університет імені Івана Франка22 165 780,00
Національний університет «Львівська політехніка»30 071 462,00
Українська академія друкарства723 700,00
Національний лісотехнічний університет України400 000,00
Львівська національна академія мистецтв680 000,00
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка2 472 837,00
Інститут фізичної оптики імені.О.Г.Блоха МОН України *4 440 940,00
Львівський державний університет фізичної культури408 000,00
Природний заповідник «Розточчя»3 000 000,00
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова4 521440,00
Чорноморський державний університет імені Петра Могили3 324 399,00
Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова25 423 480,00
Одеський національний політехнічний університет1 465 800,00
Одеська державна академія будівництва і архітектури642 864,00
Одеська національна академія харчових технологій2 139 910,00
Одеський державний екологічний університет2 742 663,00
Одеський національний економічний університет1 071 148,00
Національний університет «Одеська морська академія»600 000,00
Одеський національний морський університет800 000,00
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса)231 400,00
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини4 330 000,00
Національний університет «Одеська юридична академія»473 000,00
Одеська національна академія зв'язку імені О.С.Попова420 000,00
Одеська державна академія технічного регулювання та якості523 800,00
Ізмаїльський державний гуманітарний університет200 000,00
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка538 250,00
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка900 000,00
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського724 650,00
Полтавська державна аграрна академія673 500,00
Національний університет водного господарства та природокористування3 725 017,00
Національний університет «Острозька академія»472 700,00
Сумський державний університет23 026 734,00
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка1 001 531,00
Тернопільський національний економічний університет2 267 800,00
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя2 828 451,00
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка1 626 000,00
Інститут іоносфери4 486 341,00
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна75 776 357,00
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 23 844 350,00
Харківський національний автомобільно-дорожній університет3 378 319,00
Харківський національний університет радіоелектроніки11 490 662,00
Харківський національний університет будівництва і архітектури626 317,00
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова2 548 090,00
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця698 000,00
Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого1 144 100,00
Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)200 000,00
Харківська державна академія дизайну і мистецтв400 000,00
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»15 816 422,00
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди502 000,00
Харківський державний університет харчування і торгівлі911 767,00
Український державний університет залізничного транспорту968 024,00
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва200 000,00
Херсонський національний технічний університет3 648 500,00
Херсонський державний університет408 300,00
Херсонська державна морська академія843 000,00
Хмельницький національний університет4 376 900,00
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка500 000,00
Черкаський державний технологічний університет531 000,00
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини670 107,00
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького4 418 802,00
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича12 929 500,00
Інститут термоелектрики НАН та МОН України4 605 420,00
Чернігівський національний технологічний університет2 025 240,00
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя300 000,00
Національний транспортний університет2 306 690,00
Київський національний університет будівництва і архітектури7 230 369,20
Київський національний університет технологій та дизайну3 501 883,00
Національний університет харчових технологій7 942 896,00
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»2 439 454,00
Національний авіаційний університет14 487 178,00
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова7 752 289,00
Київський національний лінгвістичний університет400 000,00
Київський національний торговельно-економічний університет4 410 730,00
Інститут магнетизму НАН України та МОН України5 738 245,00
Державний університет інфраструктури та технологій390 000,00
Науково-дослідний інститут українознавства5 111 983,00
Національний університет «Києво-Могилянська академія»1 820 200,00
Національний університет фізичного виховання та спорту України3 324 616,00
Національний університет біоресурсів і природокористування України28 939 360,00
ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція»1 217 200,00
ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»300 000,00
Університет банківської справи1 790 000,00
Білоцерківський національний аграрний університет200 000,00
Вінницький національний аграрний університет292 000,00
Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»2 819 500,00
Житомирський національний агроекологічний університет575 000,00
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького1 110 000,00
Миколаївський національний аграрний університет1 180 000,00
Сумський національний аграрний університет5 254 413,00
Таврійський державний агротехнологічний університет200 000,00
Уманський національний університет садівництва583 300,00
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка200 000,00
Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія»3 782 740,00
Державна наукова установа «Державний центр інноваційних біотехнологій»3 776 000,00
Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»13 600 000,00
Державне підприємство «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій»360 000,00
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»19 881 000,00
Таврійський національний університет імені В.1. Вернадського100 000,00
Державна науково-технічна бібліотека України2 020 000,00
ДНУ «Інститут модернізації освіти»200 000,00

Записів на сторінці
Сторінка із
При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів