Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2018 році за КПКВК 2201040 « Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна
Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2018 році за КПКВК 2201040
20-05-2019

Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ВНЗ), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)
Записи - із
First PageFirst PageFirst PageLast Page

Назва розпорядника бюджетних коштів

Загальна сума

Вінницький національний технічний університет3 930 620,00
Луцький національний технічний університет1 223 807,00
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки4 922 364,00
Національна металургійна академія України5 275 000,00
ДВНЗ "Національний гірничий університет"8 130 003,00
Криворізький національний університет4 086 520,00
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва і архітектури"2 899 800,00
ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"10 064 088,00
Дніпровський державний технічний університет800 000,00
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара12 904 010,00
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна2 292 493,00
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет3 391 650,00
Донецький національний університет імені Василя Стуса4 089 065,00
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"1 304 211,00
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет " (м. Маріуполь)2 323 350,00
Донбаська національна академія будівництва і архітектури200 000,00
Донбаська державна машинобудівна академія3 137 070,00
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"328 100,00
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН2 779 476,00
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського213 400,00
Маріупольський державний університет205 100,00
Житомирський державний університет імені Івана Франка519 909,00
Житомирський державний технологічний університет3 107 000,00
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"8 120 290,00
Запорізький національний технічний університет2 974 009,00
Запорізька державна інженерна академія752 000,00
ДВНЗ "Запорізький національний університет"2 016 081,00
Бердянський державний педагогічний університет1 284 565,00
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького1 365 297,00
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу2 157 292,00
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"4 530 748,00
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"204 822,00
Центральноукраїнський національний технічний університет1 273 709,00
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)2 356 233,00
ДВНЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"514 250,00
Луганський національний аграрний університет200 000,00
Львівський національний університет імені Івана Франка18 640 169,00
Національний університет "Львівська політехніка"28 561 651,00
Українська академія друкарства262 000,00
Національний лісотехнічний університет України600 000,00
Львівська національна академія мистецтв928 000,00
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка2 432 420,00
Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України4 203 047,00
Львівський державний університет фізичної культури408 000,00
Природний заповідник "Розточчя"2 481 700,00
Львівський інститут економіки і туризму0,00
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова4 843 100,00
Чорноморський державний університет імені Петра Могили3 111 307,00
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова20 501 054,00
Одеський національний політехнічний університет1 659 090,00
Одеська державна академія будівництва і архітектури542 864,00
Одеська національна академія харчових технологій3 199 277,00
Одеський державний екологічний університет2 597 096,00
Одеський національний економічний університет1 245 578,00
Одеський національний морський університет800 000,00
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)446 200,00
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини5 036 000,00
Національний університет "Одеська юридична академія "473 000,00
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова420 000,00
Одеська державна академія технічного регулювання та якості1 551 093,00
Ізмаїльський державний гуманітарний університет214 200,00
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка307 502,00
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка1 437 000,00
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського722 150,00
Полтавська державна аграрна академія223 100,00
Національний університет водного господарства та природокористування2 588 863,00
Рівненський державний гуманітарний університет215 357,00
Національний університет "Острозька академія"621 251,00
Сумський державний університет19 305 769,00
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка453 807,00
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка0,00
Тернопільський національний економічний університет2 407 900,00
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя3 064 998,00
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка1 383 600,00
Інститут іоносфери3 386 500,00
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна63 779 129,00
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"26 608 650,00
Харківський національний автомобільно-дорожній університет1 691 100,00
Харківський національний університет радіоелектроніки6 239 359,00
Харківський національний університет будівництва і архітектури612 212,00
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова1 640 000,00
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця1 722 639,00
Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого908 700,00
Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)491 768,00
Харківська державна академія дизайну і мистецтв200 000,00
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"9 212 631,00
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди269 500,00
Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України789 500,00
Харківський державний університет харчування і торгівлі941 633,00
Український державний університет залізничного транспорту698 024,00
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва200 000,00
Херсонський національний технічний університет3 539 466,00
Херсонський державний університет628 300,00
Херсонська морська академія958 520,00
Хмельницький національний університет4 982 400,00
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка500 000,00
Черкаський державний технологічний університет1 063 900,00
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини606 070,00
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького3 875 343,00
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича12 064 416,00
Інститут термоелектрики НАН та МОН України4 405 300,00
Чернігівський національний технологічний університет1 965 930,00
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка267 700,00
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя300 000,00
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України214 200,00
Національний транспортний університет2 875 500,00
Київський національний університет будівництва і архітектури7 689 462,00
Київський національний університет технологій та дизайну4 472 783,00
Національний університет харчових технологій5 664 144,00
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"1 692 937,00
Національний авіаційний університет14 290 313,00
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова5 208 789,00
Київський національний лінгвістичний університет371 615,00
Київський національний торговельно-економічний університет4 553 446,00
Інститут магнетизму НАН України та МОН України5 508 245,00
Державний університет інфраструктури та технологій888 000,00
Науково-дослідний інститут українознавства4 892 400,00
Національний університет "Києво-Могилянська академія"2 384 400,00
Національний університет фізичного виховання та спорту України3 655 648,00
Національний університет біоресурсів і природокористування України24 693 951,00
ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція"1 045 200,00
ВП НУБіП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції"428 392,00
Університет банківської справи1 790 000,00
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"1 921 000,00
Житомирський національний агроекологічний університет575 000,00
Львівський національний аграрний університет200 000,00
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького1 017 000,00
Миколаївський національний аграрний університет790 000,00
Сумський національний аграрний університет2 509 596,00
Уманський національний університет садівництва573 300,00
Науково-дослідницький інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія "3 188 400,00
Державна наукова установа "Державний центр інноваційних біотехнологій"3 076 000,00
Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації"14 200 000,00
Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"20 166 700,00
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського200 000,00
Записів на сторінці
Сторінка із
При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів