21-му ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у МОНМС було висловлено зауваження щодо їх наукової та науково-технічної діяльності у 2011 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
21-му ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у МОНМС було висловлено зауваження щодо їх наукової та науково-технічної діяльності у 2011 році
11-04-2012Перелік
вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства,
до звіту яких висловлені зауваження та пропозиції


1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова:
• забезпечити належний рівень координації наукової та науково-технічної діяльності в університеті;
• забезпечити актуальність, наукову новизну тематики досліджень і розробок, підвищити рівень практичного застосування наукових результатів.

2. Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського:
• забезпечити стимулювання молодих учених до участі в наукових дослідженнях і розробках, більш активно залучати їх до виконання бюджетної тематики;
• з метою запровадження госпдоговірної тематики налагодити співпрацю з потенційними замовниками наукових результатів із пріоритетної тематики наукових досліджень і розробок університету.

3. Чорноморський державний університет імені Петра Могили:
• забезпечити у вищому навчальному закладі виконання сучасних актуальних фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок та отримання результатів конкурентоспроможних на світовому ринку;
• запровадити в університеті виконання госпдоговірних робіт.

4. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:
• визначити пріоритетні напрями з прикладних досліджень і розробок та подати на конкурсний відбір прикладні наукові проекти.

5. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка:
• активізувати роботу щодо прикладних досліджень і розробок;
• привести у відповідність до профілю університету пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і розробок вищого навчального закладу та внести пропозиції до МОНмолодьспорту щодо їх перезатвердження;
• надати посібник за закінченою науково-дослідною роботою у 2011 році «Теоретико-методичні засади тьюторства як інтернаціональної технології кредитно-модульного навчання», науковий керівник: д. пед.н., проф. Бойко А. М.

6. Бердянський державний педагогічний університет:
• звернути увагу на низький рівень виконання госпдоговірної тематики;
• подати копію інноваційного проекту «Організація виробництва потужних світодіодів», який підготовлено за результатами закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV», науковий керівник: д.фіз.-м.н., проф. Кідалов В. В.;
• подати копію договору Бердянського державного педагогічного університету та Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку щодо реалізації зазначеного інноваційного проекту.

7. Сумський державний педагогічний університет:
• до кінця року 2012 році поінформувати МОНмолодьспорт про отриманий соціальний та економічний ефект від закінченої у 2011 році прикладної науково-дослідної роботи «Дослідження, оптимізація та провадження технологій утворення піролізного газу в вітчизняних генераторних установках з підвищеним ККД», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Стадник О. Д.;
• підготувати та у місячний строк подати методику за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Оптимізація оздоровчо-реабілітаційних техноло¬гій патології хребта студентів у ВНЗ на основі патогенетичного обґрунтування та розробки комплексних програм фізичної реабілітації», науковий керівник: к.мед.н., доц. Котелевський В.І.

8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка:
• подати повну інформацію щодо отриманих результатів та їх реалізації за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Розроблення основ технології для створення багатофункціональних пристроїв інфрачервоного випромінювання», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Бойчук В. І.;
• подати копії договорів щодо передачі наукових результатів зазначеної роботи до Науково-виробничого підприємства «Карат» (м. Львів).

9. Українська державна інженерно-педагогічна академія:
• подати посібник підготовлений за закінченою у 2011 році прикладною науково-дослідною роботою «Розробка теоретичних і методичних основ систем креативного навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів», науковий керівник: д.пед.н., проф. Лазарєв М.І.

10. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:
• скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт та їх обсяги фінансування з державного бюджету;

11. Львівський національний університет імені Івана Франка:
• надати інформацію щодо практичного застосування результатів науково-дослідної роботи «Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі», науковий керівник: д.біол.н., проф. Федоренко В.О.;
• забезпечити безперервність виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок), здійснення контролю за доведенням наукових результатів до впровадження;
• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.

12. Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет»:
• надати інформацію щодо впровадження результатів за 3 закінченими у 2011 році прикладними науково-дослідними роботами та обсяг коштів отриманих від госпдоговірної тематики, а саме: «Пiдвищення енергоефективностi технологiчних систем методом математичного моделювання фiзико-хiмiчних i теплофiзичних процесiв», науковий керівник: д.т.н., проф. Тошинський В.І.; «Дослідження енергозберігаючих напівпровідникових перетворювачів для систем передачі енергії до об’єктів електричного транспорту», науковий керівник: д.т.н., проф. Сокол Є.І.; «Дослідження електрофізичних пристроїв направленої сейсмоакустичної дії на нафтогазові прошарки у зоні колектора глибоких свердловин з метою підвищення їх дебіту» науковий керівник: д.т.н., проф. Гурин А.Г.
• збільшувати кількість виконання госпдоговірної тематики та нарощувати обсяги надходжень до спеціального фонду державного бюджету;
• скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок (30:70);

13. Національний університет «Львівська політехніка»:
• надати інформацію щодо практичного застосування результатів за закінченою науково-дослідною роботою «Сенсорні пристрої на основі радіаційностійких напівпровідникових матеріалів для картографування магнітних полів медичних циклотронів», науковий керівник: д.т.н., п.н.с. Большакова І.А.;
• опрацювати питання щодо виконання наукових досліджень і розробок із альтернативних джерел енергії, зокрема теплових насосів; налагодження співпраці з цього питання з іншими університетами (Національний гірничий університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; запропонувати на конкурсний відбір науковий проект із цієї тематики).

14. Одеський національний політехнічний університет:
• надати інформацію щодо впровадження результатів 3 закінчених у 2011 році науково-дослідних робіт, зокрема: «Частотно-залежні компоненти цифрових систем, які перебудовуються», науковий керівник: д.т.н., проф.Малахов В.П.; «Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел»; Оптимізація інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації та поновлювальних джерел енергії» науковий керівник: д.т.н., проф. Мазуренко А.С., д.т.н.
• звернути увагу на більш широке застосування прикладних результатів;
• привести у відповідність до профілю університету тематику наукових досліджень і розробок відповідно до вимог сьогодення, що дозволить отримувати конкурентоспроможні результати на світовому ринку, наповнювати спеціальний фонд державного бюджету;
• надати інформацію щодо кафедральної тематики наукових досліджень і розробок;
• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.
• на конкурсний відбір подавати наукові проекти спрямовані на динамічний розвиток у всіх сферах економіки.

15. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя:
• надати інформацію щодо реалізації наукових результатів 2 науково-дослідних робіт на підприємствах, зокрема: «Теоретичні основи проектування енергоощадних індукційних нагрівальних систем для опалювальних установок», науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М.; «Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання», науковий керівник: д.т.н., проф. Луців І.В.
• надати інформацію щодо впровадження наукових результатів університету на підприємствах ВАТ «Ковельсільмаш»;
• надати копію договору з ТОВ «ОСП корпорація Ватра» щодо впровадження результатів за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою «Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання», науковий керівник: д.т.н., проф Луців І.В.

16. Донецький національний технічний університет:
• надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Розробка та впровадження нетрадиційних ресурсозберігаючих технологій управляння напружено-деформованим станом гірського масиву навколо вирубок», науковий керівник: д.т.н., проф. Касьян М.М.;
• працювати над новими більш ефективними формами роботи.

17. Вінницький національний технічний університет:
• надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи «Розробка вітроенергетичних модулів з прямим перетворенням енергії вітру в електроенергію», науковий керівник: д.т.н., проф. Мокін Б. І.;
• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.
• запроваджувати наукову тематику досліджень, яка б переходила в госпдоговірну тематику та приносила надходження до спеціального фонду державного бюджету

18. Чернігівський державний технологічний університет:
• надати детальну інформацію щодо інформаційної системи підтримки управління якістю освітянських послуг для використання її в департаменті наукової діяльності та ліцензування Міністерства.

19. Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова:
• надати для ознайомлення комп’ютерну програму «Організаційно-методичне забезпечення системи управління витратами на оплату праці науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів»;

20. Тернопільський національний економічний університет:
• надати розроблену методику щодо комерціалізації для застосування в центрах по енергозбереженню у вищих навчальних закладах

21. Український державний хіміко-технологічний університет:
• надати інформацію щодо продажу ліцензії у 2011 році.


Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування О. В. ЯкименкоДодатково:

Порівняльна таблиця видатків вищих навчальних закладів та наукових установ із загального фонду державного бюджету на 2011 рік

«Вуж на пательні» - офіційне видання Мінісерства освіти про Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет: Пропонуємо Міністру освіти і науки України Д.В.Табачнику визнати свої прорахунки та подати у відставку

…А міністерство позбавить ліцензії

Конференція трудового колективу НТУУ «КПІ» більшістю підтримала кандидатуру Згуровського Михайла Захаровича на посаду ректора

: анонси :
: акценти :
Керівник проекту "ТОП-200 Україна" взяла участь у конференції IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти"
Рахункова палата: Протягом останніх трьох років участь МОЗ у реалізації державної політики у сфері вищої освіти не була ефективною
16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019
THE University Impact Rankings 2019: Українські ЗВО увійшли до рейтингу впливу університетів на соціальний та економічний развиток
Команда «білих хакерів» КПІ ім. Ігоря Сікорського очолила десятку кращих команд світу
Предметний рейтинг QS World University Rankings by Subject 2019
Prometheus: Підготовка до ЗНО з української мови, математики та історії
Отчет Class Central: "МООС в цифрах: 2018 год"
World Universities Web Ranking 2019 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті (січень 2019)
Кількість патентів, отриманих ЗВО України в 2018 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
Обзор ОЭСР о развитии науки, технологий и инноваций в 2018 году: Уроки информатики должны включать логику и анализ данных
ЮНЕСКО: Онлайн-платформа Глобальной обсерватории механизмов политики в области науки, технологий и инноваций (GO-SPIN)
Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році
12 українських ЗВО увійшли до рейтингу Nature Index 2018
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів